Download algemene voorwaarden

01-01-2018

Algemene voorwaarden - Scooterking

Danzigerbocht 31C

1013 AM AMSTERDAM

 

 

Artikel 1:

Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ,

Verkoper: Scooterking

Koper: degene die aan Scooterking een order/opdracht geeft.

 

Artikel 2:

Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en alle aan Scooterking verstrekte orders/opdrachten, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen (verkoper en koper) uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Artikel 3:

Levering en levertijd.

Een onderdelenbestelling die voor 12.00 uur wordt geplaatst, wordt binnen 48 uur geleverd. Bestelde onderdelen worden binnen 5 werkdagen geleverd. Mocht het niet mogelijk een bestelling tijdig te leveren zal verkoper binnen 5 werkdagen koper op de hoogte stellen. Scooterking is niet verantwoordelijk voor een mogelijk latere levering. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. De door Scooterking genoemde levertijden zijn globaal en onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden; overschrijding ervan geeft de koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding. Beschadigingen van onderdelen dienen binnen 24 uur na aflevering aan Scooterking gemeld te worden. Scooterking verbindt zich tegenover de koper om de goederen behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

 

Artikel 4:

Ontbinding van de overeenkomst.

Een overeenkomst tussen Scooterking en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen: Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Scooterking omstandigheden ter kennis komen die verkoper goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; Indien Scooterking de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is ondanks sommatie. In bovenstaande gevallen is Scooterking bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Scooterking om schadevergoeding te vorderen. Indien de koper de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Scooterking alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte onkosten te vergoeden, alles onverminderd het recht van Scooterking op volledige vergoeding wegens winstderving, alsook vergoeding van de overige uit de annulering voortvloeiende schade.

 

 

 

Artikel 5:

Garantie

De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling, dan wel het niet juist opvolgen van instructies. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven. De koper kan geen enkel recht op genoemde garantiebepalingen ontlenen, voordat algehele betaling, conform de factuur van Scooterking , van de geleverde zaken heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 6:

Eigendomsvoorbehoud.

Scooterking blijft altijd eigenaar van de geleverde goederen, totdat alle verplichtingen aan Scooterking zijn voldaan. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. De koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Scooterking, dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om in alle gevallen waarin Scooterking haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Scooterking zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

 

Artikel 7:

Gebreken; klachttermijnen; retournering.

De koper dient bij aflevering of zo spoedig mogelijk daarna na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: Of de juiste zaken zijn geleverd. Of de afgeleverde zaken, wat betreft het aantal, maat, gewicht en/of andere aanduidingen, overeenstemmen met het overeengekomene.

Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper dit binnen 48 uur na aflevering aan Scooterking te melden. Alleen na email goedkeuring en verzendinstructie van de zijde van Scooterking kunnen goederen geretourneerd worden (kosten verzending + retourzending zijn hierbij in eerste instantie voor de koper). Ook wanneer de koper tijdig aangeeft gebreken of tekorten te hebben geconstateerd, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane orders bestaan. Artikelen van Scooterking kunnen in originele en deugdelijke verpakking aan Scooterking geretourneerd worden mits de volgende gegevens bij de retourzending gevoegd zijn: kopiefactuur van de geleverde artikelen en reden van retourzending. Retourgoederen zonder kopiefactuur en/of reden worden zonder behandeling bij ons opgeslagen, totdat wij hierover een schriftelijke mededeling hebben ontvangen. Niet gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.. Retourzendingen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum te worden geretourneerd. Definitieve beslissing tot creditering wordt pas genomen na ontvangst van de retourgoederen. Dit is gebaseerd op o.a. de staat waarin de onderdelen en/of verpakking zich op dat moment bevinden.

 

Artikel 8:

Prijs/prijsverhoging.

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gelden de door ons afgegeven prijzen: In euro’s Netto inclusief BTW Exclusief administratie-/verzendkosten Exclusief rembourskosten Exclusief eventueel verschuldigde behandelingskosten Op basis van door Scooterking gehanteerde minimum hoeveelheden. Tussentijdse prijswijzigingen zijn voorbehouden. Indien verkoper met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is verkoper niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, indien verkoper kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering belangrijke prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van onvoorziene omstandigheden.

 

Artikel 9:

Betaling.

De goederen van Scooterking worden uitsluitend onder de volgende betalingsvoorwaarden geleverd: Contant: bij een contant betalingsregeling betaalt de koper geen kosten. Betaling vooruit: de koper betaalt geen extra kosten. De koper dient het totale factuurbedrag voor verzending van de order per bank aan Scooterking over te maken. Geen enkele betalingsverplichting aan Scooterking kan worden opgeschort, ook niet indien opdrachtgever enig recht van reclame meent te hebben. Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en rente zullen indien van toepassing op de koper verhaald worden.

 

Artikel 10:

Aansprakelijkheid.

Scooterking is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk: De aansprakelijkheid van Scooterking is beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende onderdelen. Voor schade als gevolg van gebreken aan geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 5 van deze voorwaarden. Scooterking is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Scooterking. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens of na foutieve montage van onderdelen van Scooterking. Indien Scooterking met twee of meer (rechts-)personen een overeenkomst sluit, is ieder van deze (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenissen, die voor hen uit die overeenkomst voortvloeien.

 

Artikel 11:

Overmacht.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Scooterking geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Scooterking niet in staat is haar verplichtingen na te komen. In geval van overmacht worden de leveringsverplichting en andere verplichtingen van Scooterking opgeschort. Indien deze periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Scooterking niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Scooterking bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of het leverbare deel afzonderlijk te factureren en wordt er van de koper verwacht, dat hij/zij de factuur voldoet, als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde of leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.| Meer